VCA

088-1663000

Privacy Statement IVM

PRIVACY STATEMENT
Het "Instituut voor Veiligheid en Milieu B.V." (IVM) respecteert te allen tijde de privacy van de kandidaten en van de opdrachtgevers. IVM verzamelt daarom uitsluitend gegevens die op vrijwillige basis worden verstrekt. Deze gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en strikt vertrouwelijk behandeld. IVM houdt zich aan de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). In overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn de verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij de Toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, te Den Haag. 

DOWNLOAD PRIVACY STATEMENT IVM
 
 
BESCHERMING VAN PRIVACY & PERSOONSGEGEVENS
De bescherming van de privacy is in verschillende wetten en verdragen geregeld. De belangrijkste wet op dit gebied is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), in het dagelijks leven ook wel 'privacywet' genoemd. De Wbp bevat regels voor het verwerken van persoonsgegevens, waarbij de nadruk ligt op het geautomatiseerd verwerken van persoonsgegevens. Denk hierbij aan het verwerken van persoonsgegevens met behulp van een computer. Persoonsgegevens zijn alle gegevens aan de hand waarvan een persoon kan worden geïdentificeerd. Hierbij kun je denken aan naam- en adresgegevens, e-mailadressen, pasfoto's en bijvoorbeeld IP-adressen. 

Wanneer is er sprake van verwerking van persoonsgegevens?
Onder verwerking wordt verstaan elke handeling met betrekking tot persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekking door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens. 

Algemene regels voor verwerking persoonsgegevens
Hoofdregel is dat persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt. IVM staat hiervoor garant. Daarnaast mogen persoonsgegevens slechts worden verzameld als daarvoor een precieze doelomschrijving wordt gegeven, zoals bijvoorbeeld ten behoeven van het detacheren van veiligheidspersoneel. Bovendien bepaalt de wet dat persoonsgegevens slechts mogen worden verwerkt voor zover zij toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn. Daarnaast geldt dat er voor elke verwerking van persoonsgegevens een rechtvaardigingsgrond aanwezig moet zijn. De verwerking van persoonsgegevens door IVM zijn, in overeenstemming met artikel 8 Wbp, gebaseerd op de volgende rechtsvaardigheidsgronden: 
  • Toestemming: De betrokkene (dit is degene wiens gegevens worden verwerkt) heeft voor de verwerking toestemming gegeven. 
  • Uitvoering overeenkomst: De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is.
 
Wat zijn de rechten van betrokkenen?
De Wet Bescherming Persoonsgegevens kent rechten toe aan personen van wie de gegevens worden verwerkt:
  • Inzagerecht: Dit recht biedt iedereen de mogelijkheid om te controleren of, en op welke manier, zijn gegevens worden verwerkt.
  • Correctierecht: Wanneer iemand zijn inzagerecht heeft gebruikt en tot de conclusie komt dat zijn gegevens gecorrigeerd moeten worden, kan hij daartoe een verzoek indienen bij degene die verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking.
  • Recht van verzet: Tegen bepaalde vormen van gegevensverwerking kan de betrokkene zich verzetten, als gevolg waarvan de verwerking van zijn persoonsgegevens mogelijk moet worden gestaakt.
 
Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht 
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de toezichthouder voor verwerking van persoonsgegevens. Nadere informatie is te vinden op hun website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl
 
DOWNLOAD BESCHERMING VAN PRIVACY & PERSOONSGEGEVENS